جالی خالی حقوق بشر و رفع حصر و زندان های سیاسی در گفتگوی روحانی با صدا و سیمای ضرغامی

26 11 2013

حسن روحانی در برنامه ای که با حضور سه خبرنگار صدا و سیما به مناسب گزارش یکصدمین روز ریاست جمهوریش برگزار شده بود، در مورد حقوق بشر و رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی نه مورد سوال قرار گرفت و نه چیزی گفت.

 اینکه صدا و سیمای تحت کنترل بیت رهبری وارد چنین مقوله ای نشود کاملا طبیعی است، اگر چه او با طرح مسائلی مثل منشور حقوق شهروندی و کم کردن فضای امنیتی در فضای فرهنگی به بخش های کوچکی در حوزه امنیت اشاره کرد، اما این فرصتی بود تا او موضوع حصر و زندانیان سیاسی را کمی شفاف کند. روحانی باید بداند که جناح تندرو افراطی و از جمله بیت رهبری از پیروزی های دولت روحانی در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی از جمله بازکردن گره مذاکرات هسته ای، به نفع خود برای نفس کشیدن بهره خواهد برد و اگر روحانی نخواهد با دادن چنین امتیازهای بزرگی به بیت، از آنها در حوزه حقوق بشر امتیاز بگیرد، راه به جایی نخواهد برد و تنها وسیله ای خواهد شد برای برقراری آرامشی که بیت و تمامیت خواهان و سپاه کودتاچی به سرکوب هر چه بیشتر دست یازند.

گزارش های اخیر مبنی بر افزایش اعدام ها در همین دوران حاکمیت روحانی، بسته شدن روزنامه اصلاح طلب بهار و دستگیری غروی نویسنده مطلب جنجال برانگیز در این روزنامه همه مواردی هستند که حاکی از آن هستند که حرکت دفاع از حقوق بشر و آزادی های سیاسی در دوران روحانی همراه با سایر حرکت ها به پیش نمی روند.

Advertisements